Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Our Specializations

Specializations

W Katedrze prowadzone są dwie specjalizacje inżynierskie i dwie magisterskie. Jedne w większym stopniu dotyczą roślin warzywnych a drugie roślin leczniczych.


Our Specializations within the scope of vegetable crops

Studia na specjalizacji inżynierskiej Rośliny warzywne - jakość i wykorzystanie, a następnie na specjalizacji magisterskiej Rośliny warzywne i lecznicze prowadzone są w trybie dziennym i zaocznym.
   Kierownik specjalizacji: Prof. Janina Gajc-Wolska

Specialization Vegetable plants

First Degree (B.Sc.) full-time Studies (B.Sc.) →

First Degree (B.Sc.) part-time Studies (B.Sc.) →

Specjalizacja jest skierowana do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu metod uprawy, technologii obrotu, przechowywania oraz oceny jakości roślin warzywnych. Studenci wybierający tę specjalizację będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w działalności związanej z nowoczesnymi technologiami uprawy warzyw w polu i pod osłonami, a także z kompleksową oceną jakości warzyw, z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podjęcia pracy w usługach związanych z produkcją warzywniczą, a także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości produktów ogrodniczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Specialization Vegetable and medicinal plants

Second Degree (M.Sc.) full-time Studies (M.Sc.) →

Second Degree (M.Sc.) part-time Studies (M.Sc.) →

Specjalizacja ta jest skierowana do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu produkcji, obrotu i konserwacji roślin warzywnych i leczniczych. Studia w ramach tej specjalizacji umożliwiają nabycie umiejętności kompleksowej oceny jakości produktów roślinnych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod fizycznych, fizyko-chemicznych, instrumentalnych i sensorycznych. Po ukończeniu specjalizacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, instytutach badawczych działających w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, firmach chemicznych związanych z sektorem rolnictwa, firmach związanych z hodowlą i nasiennictwem, jednostkach doradczych i propagujących wiedzę ogrodniczą. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu ogrodnictwa.

↑Our Specializations within the scope of medicinal plants

Studia na specjalizacji inżynierskiej Rośliny lecznicze i specjalne, a następnie na specjalizacji magisterskiej Surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej prowadzone są podobnie jak na innych specjalizacjach zgodnie z Deklaracją Bolońską, czyli systemem trzystopniowych studiów przyjętych przez większość krajów europejskich w tym również przez Polskę. Trzecim stopniem tych studiów są studia doktoranckie, w ramach których można pogłębiać swoją wiedzę poprzez aktywne i bardziej samodzielne uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze.
   Kierownik specjalizacji: Prof. Ewa Osińska

Specialization Medicinal plants

First Degree (B.Sc.) full-time Studies (B.Sc.) →

Studia objęte specjalizacją inżynierską Rośliny lecznicze i specjalne mają na celu przekazanie studentom wiedzy na dwóch poziomach:
   - poziomie ogólnym, związanym z charakterem roślin zawierających tzw. związki biologiczne aktywne a zaliczanych do takich grup jak rośliny lecznicze, aromatyczne, przyprawowe, kosmetyczne, itd.
   - poziomie bardziej szczegółowym dotyczącym wiedzy inżynierskiej w zakresie zrównoważonego pozyskiwania roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych, metod uprawy tych roślin, technologii konserwacji i wstępnego przetwarzania a także metod oceny ich jakości. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia związane z oceną jakości szerokiego spektrum surowców, w tym także importowanych surowców leczniczych, egzotycznych przypraw i używek.

Specialization Plant raw materials of high biological activity

Second Degree (M.Sc.) full-time Studies (M.Sc.) →

Studia na specjalizacji magisterskiej Surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej są naturalną i harmonijną kontynuacją nauki i rozszerzeniem wiedzy zdobytej wcześniej na specjalizacji inżynierskiej Rośliny lecznicze. Studia te przygotowują także do pracy naukowej, między innymi poprzez uczestnictwo w prowadzonych w Katedrze badaniach, zakończonych napisaniem przez studenta pracy magisterskiej.
   Ukończenie studiów na tej specjalizacji umożliwia podejmowanie pracy nie tylko w organizacjach i przedsiębiorstwach w branży ogrodniczej, ale także w różnych instytucjach związanych z ochroną środowiska.
   Specjalistyczna wiedza z zakresu roślin leczniczych oraz innych surowców o wysokiej aktywności biologicznej potrzebna jest najbardziej przy poszukiwaniu pracy w przedsiębiorstwach dynamicznie rozwijającej się branży zielarskiej a także innych branżach przemysłu spożywczego w sferze produkcyjnej, analityczno-kontrolnej jak i badawczej.

↑