Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

history

Events

1922
Zakład Uprawy i Hodowli Warzyw
1946
Katedra Warzywnictwa
1950
Zakład Zielarstwa
1967
Samodzielny Zakład Roślin Leczniczych i Specjalnych
1970
Instytut Produkcji Ogrodniczej
- Zakład Warzywnictwa
- Zakład Roślin Leczniczych i Specjalnych
1982
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
- Zakład Roślin Warzywnych
- Zakład Roślin Leczniczych i Specjalnych
1995
Katedra Warzywnictwa
Zakład Roślin Leczniczych
2000
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

↑

History of Department

Katedra Warzywnictwa
Inicjatorem powstania jednostki był dr Feliks Kotowski, który 1 stycznia 1922 roku objął kierownictwo nowo utworzonego Zakładu Uprawy i Hodowli Warzyw SGGW z siedzibą w Skierniewickim Pałacu. Powierzchnia poletek doświadczalnych, wynosząca początkowo 1,9 hektara, w ciągu kilku lat powiększona została do 3,9 hektara oraz 1000m2 ogrodu, przeznaczonego pod inspekty, rozsadnik oraz doświadczenia ze szczególnie cennym materiałem. W pierwszym roku instnienia Zakładu założono stałe doświadczenie Wpływ płodozmianu w porównaniu z kulturami stałymi oraz wpływ nawożenia obornikiem w porównaniu z nawozami mineralnymi na rozwój roślin warzywnych, które prowadzone jest do dzisiaj. Rozpoczęto też prace badawcze dotyczące nasiennictwa roślin warzywnych.
    Po śmierci prof. F. Kotowskiego w 1929 roku opiekę nad Zakładem sparował prof. dr Edmund Malinowski. Od 1 grudnia 1932 roku, po powrocie ze studiów w Departamencie Warzywnictwa Cornell University w Ithaca, kierownictwo Zakładu objął dr Emil Chroboczek. Rozpoczęto prace badawcze dotyczące przechowalnictwa warzyw, początkowo w zaadoptowanych piwnicach, a od 1935 roku w nowo wybudowanej, pierwszej w Polsce chłodni systemu Coopera. W 1936 roku oddano do użytku nowoczesną szklarnię o powierzchni 300m2, pozwalającą na utrzymywanie temperatury na pięciu różnych poziomach. Największym osiągnięciem tego okresu było opracowanie przez Zakład nowoczesnej agrotechniki cebuli z siewu, co sprawiło, że Polska z importera stała się eksporterem tego warzywa. Do 1939 roku wykonano 37 prac dyplomowych, spośród których 9 zostało opublikowanych.
    W czasie II Wojny Światowej prof. Chroboczek na polecenie Senatu SGGW przebywał w Skierniewicach sprawując pieczę nad majątkiem placówki badawczej. Jednostka wznowiła działalność już w styczniu 1945 roku, w dodatku w znacznie rozszerzonym zakresie, bowiem liczba pracowników uległa podwojeniu. Rozbudowano laboratorium chemiczne i chłodnię doświadczalną, wzbogaconą o aparaturę chłodniczą firmy Atlas. Nowy obiekt - przetwórnia - umożliwiał przerób warzyw i owoców na konserwy puszkowe na skalę półprzemysłową. W późniejszych latach wybudowano szereg skrzyń inspektowych z różnymi systemami ogrzewania, a w roku 1954 oddano do użytku nowoczesną szklarnię wyposażoną w urządzenia klimatyzacyjne i instalację do doświetlania światłem jarzeniowym. Do roku 1956 pole doświadczalne Katedry powiększono do 7,8ha. Uzupełniający teren doświadczalny stanowiło Gospodarstwo Doświadczalne SGGW Krobów pod Grójcem, posiadające 5215m2 szklarni oraz kilkanaście hektarów pola w zasięgu deszczowni. Prowadzono prace dotyczące biologii roślin warzywnych, wpływu temperatury i światła na wzrost wegetatywny oraz kwitnienie buraka, wpływu temperatury w okresie przechowywania rozsady kapust zimą w inspektach na opóźnienie wybijania w pędy nasienne, produkcji właściwego surowca dla przemysłu przetwórczego (szczególnie grochu) a także ustalenia właściwych warunków przechowywania warzyw, m. in. cebuli. Opracowano szereg zagadnień z zakresu chemizacji warzywnictwa, m. in. dotyczących hormonizacji pomidorów szklarniowych i gruntowych oraz zastosowania hydrazydu maleinowego w celu zmniejszenia strat spowodowanych wyrastaniem cebuli w szczypior w czasie przechowywania. W latach 1945-55 w Katedrze wykonano 57 prac magisterskich.
    W 1957 roku Katedra Warzywnictwa została przeniesiona do Ursynowa, a w Skierniewicach utworzono Instytut Warzywnictwa. Początkowo kierownikiem Katedry i jednocześnie kierownikiem Zakładu Warzywnictwa IUNG a od 1964 również dyrektorem Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach był prof. Chroboczek. Z chwilą rezygnacji profesora z kierowania Katedrą w roku 1967 i przejęcia jej w roku 1969 przez doc. dr hab. Henryka Skąpskiego, nastąpił faktyczny rozdział Instytutu Warzywnictwa i Katedry Warzywnictwa SGGW i zaszła konieczność stworzenia od nowa bazy doświadczalnej Katedry w Warszawie i odbudowy potencjału kadrowego. W latach 60-tych pracownicy Katedry rozpoczęli zajęcia również na Wydziale Rolniczym oraz na Studium Zaocznym oraz na Oddziale Architektury Krajobrazu.
Zakład Roślin Leczniczych
W październiku 1948 Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW, na wniosek prof. Edmunda Malinowskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zajęć z przedmiotu Zielarstwo. Od marca 1949 roku wykłady w wymiarze 2 godzin tygodniowo prowadzone były na III semestrze studiów. W roku 1950 utworzony został Zakład Zielarstwa, którego kierownikiem została inż. Antonina Rumińska. W 1951 Zakład włączony został rozporządzeniem Ministra do Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Wydziału Rolniczego. W październiku 1967 roku Rada Wydziału Ogrodniczego reaktywowała Zakład Roślin Leczniczych jako samodzielną jednostkę. W roku 1976 została utworzona jedyna wówczas w Polsce na Uczelniach Rolniczych specjalizacja Rośliny Lecznicze.
    W latach 1960-1980 badania koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących agrotechniki roślin leczniczych, hodowli oraz biologii nasion. Wieloletnie doświadczenia zakończyły się wytypowaniem i wprowadzeniem do praktyki herbicydów selektywnych dla szeregu gatunków roślin, opracowaniem nowej, wieloletniej uprawy mięty pieprzowej i bezpośredniej uprawy pasternaku zwyczajnego a także zarejestrowaniem nowych odmian roślin lecznicznych - kolendry siewnej Nowoursynowska i rumianku zwyczajnego Tonia.
    W Zakładzie prowadzono prace badawcze dotyczące poznania biologii rozwoju roślin i składu chemicznego surowca, określenia dynamiki gromadzenia się związków czynnych i poznaniu wpływu czynników zewnętrznych na ich ilość i jakość, określenia zależności pomiędzy czynnikami agrotechnicznymi a plonowaniem i jakością surowca, zmienności rozojowo-morfologiczna i zawartość niektórych grup związków biologicznie czynnych w wybranych gatunkach roślin, nasiennictwa roślin zielarskich oraz technologii metod ekstrakcji związków biologicznie czynnych oraz oceny składu otrzymywanych izolatów. Podjęto również prace dotyczące introdukcji roślin dziko rosnących i obcego pochodzenia do uprawy w Polsce oraz metod oceny jakości surowców zielarskich i przypraw. Prześledzenie dynamiki gromadzenia się związków biologicznie czynnych w roślinach i wpływu czynników zewnętrznych na ten proces pozwoliło na wprowadzenie korekt do tradycyjnych metod uprawy podstawowych gatunków roślin zielarskich a także opracowanie instrukcji uprawowych i technologicznych kilku nowych roślin - Borago officinalis L., Dracocephalum moldavica L. oraz Ocimum basilicum L.
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
W 1970 roku, w ramach przeprowadzonych zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni, Katedra została formalnie rozwiązana i włączona do nowoutworzonego Instytutu Produkcji Ogrodniczej. W roku 1980 utworzono na terenie RZD Wilanów-Obory Wydziałowe Pole Doświadczalne, na którym, na powierzchni 4ha rozwinął swoją działalność badawczą zespół pracowników naukowo-dydaktycznych byłej Katedry, oddając wcześniej Zespołowi Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych pole doświadczalne na terenie gospodarstwa Wolica w Natolinie. W tym samym roku oddano do użytku Wydziału Ogrodniczego Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny w Ursynowie, o powierzchni blisko 1ha, w którym Zespół pracowników warzywnictwa otrzymał do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych kamery o powierzchni 1440m2.
    W roku 1982 powrócono do dawnej struktury organizacyjnej i z dniem 1 października ponownie powołano katedry. Do Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych włączono Zakład Warzywnictwa, którego kierownikiem był prof. Henryk Skąpski i Zakład Roślin Leczniczych i Specjalnych, kierowany przez prof. Antoninę Rumińską. Od 1984 roku kierownictwo Zakładu Roślin Leczniczych i Specjalnych objęła prof. dr hab. Krystyna Karwowska, a następnie prof. dr hab. Krystyna Suchorska.
    W 1992 roku oddano do użytku nowy budynek Wydziału (obecnie nr 35), w którym Katedra otrzymała pokoje asystenckie, laboratoria analiz chemicznych i nasiennictwa oraz doświadczalne komory chłodnicze. W 1995 roku Zakład Roślin Leczniczych uzyskał samodzielność, a jego kierownikiem został dr hab. Zenon Węglarz. Z Katedry wyłączona została również Pracownia Herbologii, kierowana przez prof. dr hab. Stanisława W. Gawrońskiego.
    W roku 2000 utworzono Katedrę Roślin Warzywnych i Leczniczych, której kierownikiem został prof. Węglarz. Powstały nowe laboratoria - pracownia kultur in vitro i pracownia analizy sensorycznej, zmodernizowano pracownię ekstrakcji, pracownię analizy instrumentalnej, chłodnie i szklarnie doświadczalne. Od 1 stycznia 2009 roku kierownikem Katedry jest dr hab. Janina Gajc-Wolska.

↑

Heads of Department of Wegetable Crops


1922-1929

Prof. Feliks Kotowski †

1919 stopień dr filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1923 stopień dr hab. W Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1929 tytuł profesora

W latach 1922-1929 kierownik Zakładu Uprawy i Hodowli Warzyw SGGW.1932-1967

Prof. Emil Chroboczek †

1929 stopień inż. na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego
1936 stopień dr hab. Nauk Rolniczych SGGW
1937 tytuł profesora nadzwyczajnego SGGW

W latach 1932-1939 kierownik Zakładu Uprawy i Hodowli Warzyw SGGW.
W latach 1946-1967 kierownik Katedry Warzywnictwa SGGW.
W latach 1948-1949 i 1949-1950 dziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW.
W 1960 doktorat honoris causa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
W 1966 członek rzeczywisty PAN.
W 1970 doktorat honoris causa Uniwersytetu Ogrodniczego w Budapeszcie.
W 1974 doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie.1967-2000

Prof. Henryk Skąpski †

1955 stopień mgr
1963 stopień dr Nauk Rolniczych
1968 stopień dr hab. Nauk Rolniczych na SGGW
1975 tytuł profesora nadzwyczajnego
1983 tytuł profesora zwyczajnego

W latach 1967-2000 kierownik Katedry Warzywnictwa na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1972-1975 prodziekan Wydziału Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1975-1978 dziekan Wydziału Ogrodnictwa SGGW.
W 1986 doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie.2000-2008

Prof. Zenon Węglarz

1963 stopień mgr
1976 stopień dr Nauk Rolniczych
1993 stopień dr hab. Nauk Rolniczych na SGGW
2000 tytuł profesora

W latach 1994-2000 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 2000-2008 kierownik Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.since 2009

Prof. Janina Gajc-Wolska

1982 stopień mgr na Wydziale Ogrodnictwa SGGW
1992 stopień dr Nauk Rolniczych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW
2004 stopień dr hab. Nauk Rolniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury KrajobrazuSGGW

Od 2009 kierownik Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

↑

Heads of Department of Medicinal Plants


1950-1984

Prof. Antonina Rumińska †

1937 stopień mgr na Wydziale Rolnym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie
1960 stopień dr Nauk Rolniczych SGGW
1966 stopień dr hab. Nauk Rolniczych SGGW
1975 tytuł profesora

W 1948 prowadzi pierwsze wykłady z zielarstwa na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1950-1967 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziału Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1951-1967 prowadzi zajęcia z zakresu biologii i agrotechniki roślin zielarskich dla studentów Wydziału Rolniczego i Ogrodniczego oraz kształci specjalistów z tego zakresu.
W latach 1967-1984 kierownik Samodzielnego Zakładu Roślin Leczniczych i Specjalnych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1975-1978 prodziekan Wydziału Ogrodnictwa SGGW ds. Studenckich.1984-1992

Prof. Krystyna Karwowska †

1954 stopień mgr inż. ogrodnictwa na Wydziale Ogrodnictwa SGGW
1966 stopień dr Nauk Technicznych na Politechnice Łódzkiej
1974 stopień dr hab. Nauk Technicznych na Politechnice Łódzkiej
1979 tytuł profesora
1988 tytuł profesora

W latach 1960-1984 kieruje pracownią Technologii i Badań Substancji Smakowych i Zapachowych w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego.
W latach 1984-1992 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodniczym SGGW1992-1993

Prof. Krystyna Suchorska-Tropiło

1962 stopień mgr farmacji na Akademii Medycznej w Warszawie, ze specjalizacją botaniczno-farmaceutyczną
1974 stopień dr Nauk Rolniczych na SGGW ze specjalizacją rośliny lecznicze
1983 stopień dr hab. Nauk Rolniczych ze specjalizacją rośliny lecznicze
1992 tytuł profesora

W latach 1984-1989 prodziekan Wydziału Ogrodnictwa SGGW ds. Studenckich.
W latach 1992-1993 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1997-2006 kierownik stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.1994-2000

Prof. Zenon Węglarz

1963 stopień mgr
1976 stopień dr Nauk Rolniczych
1993 stopień dr hab. Nauk Rolniczych na SGGW
2000 tytuł profesora

W latach 1994-2000 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 2000-2008 kierownik Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

↑