Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

research

Home > Research > Research Facilities

Sensory Analysis Lab

Research
Pracownia spełnia wymagania określone normą PN-ISO 8589 Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej. Składa się z dwóch pomieszczeń funkcjonalnie ze sobą połączonych: pomieszczenia do przygotowywania próbek (1) i drugiego, służącego wyłącznie do przeprowadzania ocen (3,4). Takie rozwiązanie pozwala na standardowe przygotowanie próbek i prezentację ich zespołowi oceniającemu oraz na przeprowadzenie ocen w ściśle określonych warunkach fizycznych (temperatura, wilgotność, oświetlenie).
   Pomieszczenie do przygotowywania próbek wyposażone jest w dwie kuchenki elektryczne (niektóre próbki wymagają obróbki termicznej), dwie lodówki, zamrażarkę, kuchenkę mikrofalową, wagę laboratoryjną. Pomieszczenie do wykonywania ocen wyposażone jest w 5 boksów (możliwe jest jednoczesne wykonywanie oznaczeń przez pięciu oceniających) - indywidualnych stanowisk roboczych, wyposażonych w komputery stanowiskowe i specjalne oświetlenie. Oceniający w czasie oceny zaznaczają swoje odczucia sensoryczne za pomocą myszki. Główny komputer (serwer) ze specjalistycznym oprogramowaniem ANALSENS, zbiera dane z poszczególnych komputerów stanowiskowych (5).
   Program ANALSENS pozwala na wykonanie ośmiu testów dotyczących podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie sensorycznęj: metod różnicowych (metoda parzysta, 2 metody trójkątowe, duo-trio, kolejności) metody "time-intensity", skalowania i profilowania, oraz dwóch testów do ocen konsumenckich: akceptacji, preferencji lub pożądalności.
   Skomputeryzowany system ANALSENS obejmuje przygotowanie testu, akwizycję indywidualnych wyników oraz wstępne ich przetwarzanie, umożliwiające dalszą analizę statystyczną i prezentację graficzną, dlatego wymusza absolutną standaryzację analiz we wszystkich stadiach ich realizacji, tj. w przygotowaniu, zbieraniu wyników i ich opracowaniu. Posiadamy 15 osobowy zespół oceniających, składający się z pracowników Katedry, przeszkolony (zgodnie z normami PN-ISO 3972, PN-ISO 8586-1) w technikach ocen i różnych metodach sensorycznych, w tym także w metodzie profilowania sensorycznego, szczególnie ukierunkowany na ocenę warzyw, owoców i roślin leczniczych.
   Personel laboratoryjny, osoba przygotowująca i nadzorująca oceny, posiada wieloletnie (15 lat) doświadczenie w przygotowaniu próbek, technikach ocen i nowoczesnych metodach analizy sensorycznęj.
   W Pracowni Sensorycznęj realizowane są ćwiczenia z analizy sensorycznęj dla studentów oraz wykonywane są prace magisterskie i doktorskie.
oferta
- badania konsumenckie produktów żywnościowych - określenie stopnia akceptacji, preferencji lub pożądalności przez konsumentów
- sensoryczne badania analityczne produktów żywnościowych z ukierunkowaniem na surowce roślinne: warzywa, owoce i ich przetwory oraz rośliny przyprawowe i zioła
- kursy szkoleniowe z zakresu nowoczesnych metod analizy sensorycznej

cele i korzyści
- badanie atrakcyjności produktu dla konsumentów - sondaż rynku
- badanie upodobań i preferencji żywieniowych konsumentów
- badanie nowych odmian warzyw, owoców i ziół
- określanie wpływu czynników odmianowych i technologicznych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość produktów
- porównanie produktów własnych z produktami konkurencji

przykład
ocena melonów o miąższu zielonym i pomarańczowym
- Ocenie sensorycznej poddano dwie odmiany melona: o zielonym i pomarańczowym miąższu.
- BADANIA KONSUMENCKIE wykazały, że melon o miąższu pomarańczowym jest bardziej preferowany przez konsunemtów (6).
- W celu ustalenia, jakie cechy sensoryczne wpływają na takie preferencje konsumentów, zespół ekspertów przeprowadził BADANIA ANALITYCZNE (7).

Wniosek
Preferowany przez konsumentów melon o miąższu pomarańczowym charakteryzował się wysoką intensywnością wszystkich pozytywnych not zapachowych i smakowych oraz wyróżników tekstury.


Equipment
  • Pokój przygotowawczy i pokój ocen zgodny z wymaganiami określonymi normą PN-ISO 8589

    przygotowanie próbek i prowadzenie ocen

  • Skomputeryzowany system ANALSENS

    przygotowanie testu, akwizycja oraz wstępne przetwarzanie danych

  • 15 osobowy zespół ekspertów przeszkolony zgodnie z normami PN-ISO 3972, PN-ISO 8586-1 w zakresie prowadzenia ocen różnymi metodami

    prowadzenie ocen


↑